สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก โดยเริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนถึง 200 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนตามกระกาศของนายทะเบียนในเรื่องของการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามระดับความเสี่ยง

โดยวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งได้กำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ จะต้องมีอัตราส่วนในความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทางบริษัทฯ ได้มีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 497.31 และทางบริษัทยังคงมีเงินในส่วนที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดเป็นจำนวน 5,832.66 ล้านบาท ถือว่าเป็นเงินกองทุนเกินที่สามารถรองรับการขยายของบริษัทฯในอนาคต

โดยทางบริษัทฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยโดยที่มีการรับประกันรถยนต์เป็นหลักและเป็นบริษัทฯ แรกที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปัจจุบันอยู่ใน5อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยกระกันภัยสูงที่สุด